NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, har lagd en oppsummering med de 57 innkomne høringsuttalelsene om tariffer for uttak i distribusjonsnettet med NVEs egne kommentarer. Det generelle inntrykket er at høringsinnspillene underbygger behovet for endringer i regelverket for hvordan tariffene for strømkundene skal utformes. NVE ser behov for å standardisere tariffstrukturen over tid. Det legges opp til å innføre krav om effektbaserte tariffer ett til to år etter innføringen av AMS (1. januar 2019).

Jevnere strømforbruk gir reduserte investeringsbehov i nettet

I årene fremover vil det bli behov for økt nettleie. Nettselskapene står overfor store investeringer for å modernisere og digitalisere strømnettet. Strømkundene tar samtidig i bruk stadig mer effektkrevende utstyr som tar mye strøm på kort tid. «Nettet må dimensjoneres etter forbrukstoppene. Jevnere strømforbruk vil bidra til å redusere nettselskapenes investeringsbehov, slik at strømregningen ikke blir større enn nødvendig,» forteller vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i NVE.

Prising av nettleie etter strømmengde brukt i nettet

NVE ønsker at nettleien skal synliggjøre nettselskapets kostnader og gi riktige prissignaler til kundene. Nettleien bør utformes slik at det lønner seg å begrense strømforbruket i periodene hvor det samlede strømforbruket er høyt. «Vi har blant annet sett at mange lader bilene sine om ettermiddagen. Etter hvert som mange får elbil, blir det stadig viktigere at flere lader på andre tidspunkter – slik at toppen i strømforbruket hver ettermiddag kan dempes. Nytt elektrisk utstyr og nye løsninger for smarte hjem kommer til å gjøre det enkelt å styre strømforbruket,» sier Sanderud.

Effekttariffer kan redusere eller utsette nettinvesteringer

Behovet for fremtidige nettinvesteringer kan reduseres eller utsettes ved innføring av effekttariffer. Samlet sett vil regningen bli lavere for brukerne av kraftnettet, samtidig som fordelingen av nettkostnadene blir rimeligere mellom nettbrukerne. Regelverket vil beskrive hvilke tariffledd som kan eller skal benyttes, samt gi rammer for hvordan tariffleddene kan utformes og hvilke kostnader som kan belastes.

AMS et verktøy for avregning effekt

Innføringen av AMS gjør det mulig å innføre effekttariffer, kundenes forbruk kan avregnes time for time. Mulig nettselskapene blir pliktig til å avregne kundens effekt. Alternativt at de avregner forbruk i timer med høy belastning i nettet til en høyere pris enn forbruk i timer hvor nettet er mindre belastet.

NVE: Lavere strømregning ved smartere bruk av nettet »
NVE: Oppsummeringsrapport: Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet »

css.php