nben
   
+47 815 73 723

eRate følger med i tiden

  • 3
  • 26. mai 2015

eRate-IKTIKT-Norge har lagt frem en rapport om IKT-næringens bidrag til norsk verdiskapning. Det er ingen tvil om at IKT blir stadig mer viktig for ulike næringer i årene fremover. Alt fra forretningsmessig tjenesteyting, media og prosessindustrien – til samferdsel, energi og helse- og omsorgssektoren.

12 pågående IKT-trender

eRate følger med i tiden og vi jobber for å ligge i forkant av utviklingen. De pågående IKT-trendene som IKT-Norge har presentertet kjenner vi oss godt igjen i. IKT-trendene gjengir vi direkte her.

1. Kommunikasjonsteknologien konvergerer videre inn i informasjonsteknologien

Kommunikasjonsteknologiens digitalisering er i ferd med å fullføres ved at bilde og lyd formidles gjennom informasjonsteknologiske plattformer. Stadig større andel av kommunikasjonsteknologiene er med på å danne en gren innen informasjonsteknologifeltet. Det gir dermed stadig mindre mening å snakke om en informasjonsnæring og kommunikasjonsnæring; isteden bør man snakke om en informasjons- og kommunikasjonsnæring, hvilket vi også gjør i vår studie.

2. Enorm prosesseringskraft

Datamaskiners prosesseringskraft og nettverkshastigheten blir stadig større, samtidig som tilgjengeligheten til nettverk og mobile løsninger stadig forbedres. Videre øker kravene på prosesseringskraft for nye programvarer og mulighetene for kommunikasjon blir stadig bedre.

3. Tingenes internett

Stadig flere elektroniske duppeditter kan kobles til internett, inkludert både allerede elektroniske produkter som mobiltelefoner og klokker, og elektroniske plagg som databriller og dataarmbånd. Produktene blir enklere, mer fleksible, mer designfokuserte og billigere å drive.

4. Skyleveringer

Hybride skyløsninger øker fleksibiliteten i arbeidet og arbeidsflaten for den enkelte, samt kommunikasjon og samhandlingen mellom bedrifter. Dermed tar de gradvis over for stasjonære løsninger som eksterne harddisker og servere. Offentlige tilgjengelige nettskyer blir tilbudt både av offentlige og private aktører. I noen tilfeller vil det også åpnes for kommunikasjon gjennom skyleveransene.

5. Digitalisering av forretningsmodeller

Integrering av IKT-løsninger og resten av virksomheten blir stadig viktigere innen tjenesteproduksjon. Videre blir det stadig flere kundenære løsninger for tjenestebedrifter som retter seg mot konsumenter, deriblant næringsområdene medietjenester, handel, bank og finans og offentlig tjenesteproduksjon. Kundekommunikasjon vil inngå i denne digitaliseringspakken.

6. Sikkerhetsdimensjonen

Stor utveksling av informasjon øker mulighetene for misbruk. Det reiser viktige sikkerhetsspørsmål både for konsumenter og bedrifter. Både økonomisk kriminalitet, personvern og vern om forretningshemmeligheter møter nye utfordringer ved utbredelse av nye digitale løsninger.

7. Roboter

Selvstyrte maskiner programmert til å utføre fysiske oppgaver blir stadig vanligere. Muligheten til å omprogrammere og instruere robotene gjennom kommunikasjon forbedres også.

8. Programvaredefinering i produksjonslinjen

Programvaredefinerte applikasjoner blir mer fleksibel i forhold til IT-systemer, med færre hardkodede systemer og mulighet til å sette opp infrastrukturen i alle ledd i produksjonslinjen. Åpne kodesystemer gir større mulighet til kvalitetssikring, kunnskapsutveksling og videreutvikling av programvare.

9. Rike systemer for utnyttelse av brukerinformasjon

Oppfølging av brukere gir muligheten til systematisk kartlegging av brukernes preferanser med flere potensielle anvendelser, deriblant forskning på forbruksmønstre og kommersiell utnyttelse. Preferansekartleggingen tar basis i tidligere handlingsmønstre, geografisk lokalisering, sosialt nettverk, kommunikasjonen med andre med mer.

10. Avanserte dataanalyser

Håndtering og systematiske analyser av stadig store datasett blir stadig vanligere, både innen forskning og i forretningsmessig sammenheng. Samtidig blir innebygde dataanalyser i programvarer standard.

11. 3D-printing

Teknologien blir stadig vanligere og mer kompleks. Konsumentmarkedet vokser først, men teknologien forventes å få sitt store gjennombrudd først når den får industriell anvendelse.

12. Webskala-IT

Adopsjon av effektive IKT-systemer fra de store web-aktørene og skyleverandørene vil bli vanligere. Trenden vil først nå samhandlingsorienterte, risikovillige og teknologisøkende bedrifter, før den gradvis blir mer vanlig i næringslivet og i det offentlige.

IKT-Norges rapport om IKT-næringens bidrag til norsk verdiskapning »

css.php