Nå har Norge fått et eget Mobilitets- og teknologiråd som skal bidra til en forståelse av mulighetene og utfordringene som ny teknologi i samferdselssektoren gir. I rådet sitter representanter fra ulike miljøer. De skal sørge for at Norge fortsetter som verdensleder i god og tidlig bruk av teknologi innen transportsektoren.

Ny teknologi gir enklere og bedre hverdag

Fredag hadde samferdselsminister Ketil Solvik Olsen sitt første møte med Mobilitets- og teknologirådet hvor han sa: «Ny teknologi vil radikalt endre transportsektoren. Jeg ser store muligheter for en enklere og bedre reisehverdag, økt trafikksikkerhet, lavere kostnader for folk og næringsliv, kortere reisetid og viktige bidrag til redusert klima- og miljøbelastning.»

Mobilitets- og teknologirådet skal være en pådriver

«Regjeringen ønsker at norsk industri og norske gründere deltar på like vilkår med internasjonale miljøer i den rivende utviklingen som nå skjer. Grønn og digital konkurransekraft er viktig for Norge, og Mobilitets- og teknologirådet skal være en pådriver. Jeg er glad for at jeg fremover kan få gode råd fra næringslivsledere, fra forskning, industri og fra sektoren om hvordan vi best utnytter de mange mulighetene som ny teknologi representerer», fortalte Solvik-Olsen.

Nasjonal transportplan med teknologifokus

Samferdselsministeren fortalte samtidig om en ny Nasjonal transportplan som er på trappene, der lover han sterkt teknologifokus: «Regjeringen vil sikre et fremtidsrettet regelverk som tilrettelegger for bruk av ny teknologi innenfor transportsektoren. (…) Norge deltar aktivt i internasjonalt samarbeid for å sikre at standarder som utvikles tar høyde for norske forhold.»

Økt instrumentering langs veinettet

«Det er viktig å tilrettelegge infrastruktur for ny teknologi, både ny kjøretøyteknologi og ITS (Intelligente TransportSystemer) og annen digitalisering. Mye er usikkert når det gjelder hvilke teknologier som vil vinne kappløpet, og vi skal ikke låse oss til uferdige løsninger. Stikkord for utviklingen er økt instrumentering langs veinettet for å håndtere kommunikasjon bil-bil og bil-infrastruktur, ladestasjoner og raskt og kapasitetssterk ekom», fortalte Solvik-Olsen.

Mobilitets- og teknologirådet

Rådet ledes av samferdselsministeren og har medlemmer fra næringsliv, industri, forskning og transportsektoren. Oversikten er hentet fra Regjeringen.no

Berit Svendsen, adm.dir. Telenor Norge
Bernt Reitan Jenssen, adm.dir. i Ruter
Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF
Silvija Seres, president i Polyteknisk forening
Rolf Assev, partner i StartupLab
Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet
Terje Moe Gustavsen, Vegdirektør
Elisabeth Enger, Jernbanedirektør
Kirsti Slotsvik, Kystdirektør
Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor
Torstein Olsen, direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Hege Skryseth, adm.dir. i Kongsberg Digital

Regjeringen.no: Digitalisering og ny teknologi vil gi bedre og grønnere transporthverdag – nytt Mobilitets- og teknologiråd skal være en pådriver »

css.php