Forrige uke sendte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ut et varsel om at tilbydere med sterk markedsstilling for terminering av tale i individuelle mobilkommunikasjonsnett (marked 2) vil bli pålagt et pristak fra 1. mars 2018. Da vil makspris per minutt være 5,4 øre, med videre senkning av pristaket til 3,2 øre 1. januar 2020. I dag er pristaket på 6,5 øre.

Regulering av mobilterminering er nødvendig

Terminering av tale i mobilnett er den tjenesten en mobiltilbyder utfører ved å motta en samtale fra kunder i et annet telekommunikasjonsnett og bringe den til kunder i sitt eget nett. Alle tilbydere av terminering har monopol på terminering av samtaler i eget mobilnett. Regulering av termineringsmarkedene er nødvendig for å hindre overprising og sikre at sluttbrukerne ikke betaler for høye priser for samtaler til et mobilnett, skriver Nkom på sine sider.

Flere tilbydere av mobilnett i Norge

Com4, Lycamobile, Phonero, TDC, Telenor og Telia er i dag underlagt gjeldende regulering. Get og ICE varsles at de for første gang vil omfattes av regulering som gjelder mobilterminering.

Ren LRIC for effektiv prissetting

Nkom har oppdatert sin LRIC-modell (Long Run Incremental Cost) for beregning av termineringskostnader. Prisreguleringen er blant annet innrettet mot EØS-harmoniseringen. I pressemeldingen fra Nkom skriver de at de i tråd med europeiske anbefalinger benytter ren LRIC for å fastsette effektive priser for terminering i mobilnettet. De varsler et pristak på 5,4 øre fra 1. mars 2018, 4,3 øre fra 1. januar 2019 og 3,2 øre fra 1. januar 2020. Beregningene til Nkom viser at prisreduksjonene har begrensede økonomiske konsekvenser for berørte tilbydere.

Endelig vedtak rundt årsskiftet

Vedtaket fra Nkom sendes på nasjonal høring med frist til 19. september 2017 for kommentarer. Nkom vil vurdere innkomne kommentarer og oversende oppdatert utkast til vedtak til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) for vurdering. Etter at ESA har gitt sin tilbakemelding vil Nkom fatte vedtak, anslagsvis rundt årsskifte, skriver de i pressemeldingen.

Nkom varsler reduserte priser for mobilterminering »
Nkom: LRIC-modell for mobilnett »
Nkom: Marked 2 – Grossistmarkedene for terminering av tale i individuelle mobilkommunikasjonsnett »

css.php