nben
   
+47 815 73 723

Retningslinjer for Nettnøytralitet

  • 7
  • 24. november 2014

Net-neutrality-eRateMålet med nettnøytraliteten er å sikre at Internett forblir en åpen og ikke-diskriminerende plattform for alle former for kommunikasjon og innholdsdistribusjon, skriver Post- og Teletilsynet (PT).

Nettnøytralitet debattert i en årrekke

Siden tidlig på 2000-tallet har det blitt advart mot at nettleverandører kan komme til å utnytte en eventuell dominans til å favorisere eget eller samarbeidspartneres innhold (nettsteder, video, tjenester, protokoller), og legge hindringer i veien for konkurrenter.

Retningslinjer for nettnøytralitet kom i 2009

Nettnøytralitet betyr enkelt sagt at Internett skal fungere likt for de ulike brukerne av nettet. I Norge har vi hatt retningslinjer for nettnøytralitet siden 2009, og disse ser ut til å fungere bra som regulatorisk verktøy for å opprettholde nettnøytraliteten for landets innbyggere. I disse dager pågår store politiske prosesser både i Europa og Amerika, med mål om å regulere nettnøytraliteten.

Regulering av nettnøytralitet i Europa – også gjeldende for Norge

I Brussel har det pågått en prosess siden Kommisjonen kom med sitt reguleringsforslag i september 2013, via Europaparlamentets vedtak i april 2014, til dagens stadium hvor Rådet arbeider med saken. Gjennom EØS-avtalen vil en eventuell regulering av nettnøytralitet i Europa bli gjeldende også for Norge.

Hele Internett tilgjengelig

Nettnøytralitet innebærer at du via internettilbyderen din kan nå hele Internett og at trafikken overføres uavhengig av innhold og applikasjon, avsenderadresse og mottakeradresse. Avsender- og mottakeradresse betyr at overføringen er uavhengig av sluttbruker og innholds/applikasjonstilbyder.

Nettnøytralitetsreglene også for mobilt bredbånd

Retningslinjene for nettnøytralitet er teknologinøytrale og gjelder for alle typer aksessnett. PT har også gjennomført dialogmøter med tilbydere av mobilt bredbånd som konkluderer med at retningslinjene gjelder for mobil internettaksess. Nedenfor ser du retningslinjene PT har utarbeidet i samarbeid med aktører innen norsk Internettbransje.

1.Internettbrukerne har rett til en internettilknytning med spesifisert kapasitet og kvalitet

Internettilknytningen skal ha en veldefinert ytelse. En viktig side ved dette er at i de tilfeller der tilknytningen også gir tilgang til andre tjenester (såkalte spesialiserte tjenester) som IP-telefoni og IPTV, så skal ikke disse ekstra betalte tjenestene overføres på bekostning av internettjenesten. Denne konseptuelle modellen som skiller mellom internettaksess og spesialiserte tjenester stemmer overens med BERECs retningslinjer.

2.Internettbrukerne har rett til en internettilknytning

En skal ha adgang til å hente og levere innhold etter eget ønske, bruke tjenester og applikasjoner etter eget ønske, samt å koble til utstyr og bruke programvare som ikke skader nettverket, etter eget ønske.

3.Internettbrukerne har rett til en internettilknytning fri for diskriminering med hensyn til applikasjonstype, tjenestetype, innholdstype og hvem som er avsender eller mottaker

I den grad flaskehalser oppstår på nettet, skal trafikk fra de ulike brukerne håndteres rettferdig i forhold til hverandre. Begrensingene som ligger i internetteknologien gjør det imidlertid ikke mulig å sikre absolutt lik fordeling av kapasiteten. Urimelig manipulering eller degradering av trafikk for individuelle brukere skal ikke forekomme.
(Kilde: npt.no)

css.php