«Denne fristen skal gi selskapene tilstrekkelig med tid til å tilpasse seg de nye kravene. Dessuten sammenfaller denne fristen med innføring av bestemmelser knyttet til selskapsmessig skille, som også vil kreve endringer», skriver NVE. De har utsatt fristen for splitting av felles kunde- og måleverdidatabaser til 1. januar 2021 etter gjennomgang av mottatt høringsinnspill.

Praktiske utfordringer grunnen til utsettelse

Kravet om splitting av felles kunde- eller måleverdidatabaser ble fattet av NVE i 2015. Den gang ble det bestemt at nettselskap som har felles kunde- eller måleverdidatabaser med integrert kraftleverandør må splitte disse databasene innen 1. januar 2019. NVE skriver at det er på bakgrunn av praktiske utfordringer ved gjennomføringen at de foreslo å utsette fristen til hhv. 1. juli 2020 eller 1. januar 2021. Valget falt på sistnevnte dato etter de 6 høringsinnspillene NVE mottok på høringen.

Hensikten er å bedre konkurransen i sluttbrukermarkedet

Splitting av felles kunde- eller måleverdidatabaser for integrerte selskap med både nettdrift og kraftsalg innebærer at de ikke lenger kan ha felles databaser med kunde- eller måleverdiopplysninger. Kravet har til hensikt å bedre konkurransen i sluttbrukermarkedet ved at samtlige kraftleverandører skal konkurrere på like vilkår.

NVE: Splitting utsettes til 2021 »

Forskrift om endring i forskrift 12. juni 2015 nr. 705 om endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenesterOppsummering av høringsuttalelser til høringsforslag i NVE dokument 2018-2 og fastsettelse av endring i forskrift 12. juni 2015 nr. 705

css.php